องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู