วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน กองช่าง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง ๖ แห่ง ภายในตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนา
6  พ.ค. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน (เหล็ก) จำนวน ๑ ตัว สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง