วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงศรี ๑ เเห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
21  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๖ เเห่ง ภายในตำบลอุทัยสวรรค์ ในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑