รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน      
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโนนสวาท เนื่องจากจากกักตัวจากโรคโควิด-19...

มอบป้ายและออกติดตามโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ได้ด้วยกัน)...

เข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้าพาดบ่า มาเอาบุญคูณลาน สืบตำนานพระแม่โพสพ”...

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ...


องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบ้านโนนสวาท เนื่องจากจากกักตัวจากโรคโควิด-19...

มอบป้ายและออกติดตามโครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ (ได้ด้วยกัน)...

เข้าร่วมโครงการ “ผ้าขาวม้าพาดบ่า มาเอาบุญคูณลาน สืบตำนานพระแม่โพสพ”...

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ...

โครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้(ได้ด้วยกัน)...

โครงการสร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้(ได้ด้วยกัน)...

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ รับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู...

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ร่วมกับโรงพยาบาลนากลาง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอุทัย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียง ดำเนินการฉีดว...
 
 
8 ธ.ค. 2564 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั่งที่ 2/2565
11 พ.ย. 2564 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั่งที่ 1/2565
30 ก.ย. 2564 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ ประจำปีงบประม...
29 ก.ย. 2564 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 23/2564
21 ก.ย. 2564 การโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ครั่งที่ 22/2564
15 ก.ย. 2564 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
10 ก.พ. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
25 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
23 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
23 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
23 พ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่กา...
25 ก.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
นโยบายของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการประชาชน
ข้อบัญญัติตำบล
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network (Facebook อบต.อุทัยสวรรค์)
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยา
กรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 313563 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน