โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 สภา อบต.

นายจันทร์   ศรีภูธร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศราวุฒิ  ภูโคกยาว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธนาธร   กระดานราช

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายบุญถัน   อัมพวา   นายวิรัตน์   ทำนาเมือง นายวีรยศ   มีทำนอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

นายสังเวียน   ศรีชาวงศ์ นางบุญร่วม   จันดา นางสมควร   ศรีเชียงสา นางประจักษ์ พระเวียงคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
 
นายแสง      โมฆา นายสุวัฒน์   นารั่ง   นายทวี   ลาโศภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
 
นายสุรศักดิ์   เตี้ยคำ นางรุ่งนภา   ชัยโยกุล นางฐานิตา   นามรักษ์ นายอารี   นิจโก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
นางมะยุรี  ไชยศรี นายประกอบ   ศิริดล นายทรงศักดิ์ ระวังชัยสงค์ นางบุดดี   โสหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
นายสุวรรณ  นามสี นายประยูร  สารจันทร์ นายหัสดี  ศรีภูธร นายพิชิต  มาตรแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 12
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 108755 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน