รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 2564 5
  26 เม.ย. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2564 5
  8 เม.ย. 2564    มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 6

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258191 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน