โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
เอกสารราชการ
ร้องเรียนการทุจริต
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2564    มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 1
  10 ก.ค. 2563    ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 67
  10 ก.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 68
  10 ก.ค. 2563    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 69
  10 ก.ค. 2563    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 63
  10 ก.ค. 2563    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม 67
  10 ก.ค. 2563    มาตรการป้องกันการรับสินบน 68
  10 ก.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 66
  2 ก.ค. 2563    ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 76
  24 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 119947 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน