รายงานผลคะแนน ITA
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
วินัยพนักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน/สภาอบต.
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ก.พ. 2564    คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 6
  12 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 5
  12 ก.พ. 2564    คู่มือสิทธิ สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 6
  12 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 5
  12 ก.พ. 2564    คู่มือวันลาพนักงานส่วนตำบล 6
  12 ก.พ. 2564    เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล 7
  12 ก.พ. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6
  8 ม.ค. 2564    คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 6
  8 ม.ค. 2564    คู่มือกระประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 5
  8 ม.ค. 2564    คู่มือการจัดทำงบประมาณ 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 258161 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน