โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.Uthaisawan.go.th
 
 สำนักปลัด
 

   
  นายดอกดิน  พรจำศิล  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
  นายนิพนธ์  ศรีหริ่ง  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
นางปานไพลิน  ชมภูราช นางสาวยุวดี  ไขประภาย พ.จ.อ.ประธินน์  พันธ์ภูมิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จพง.ป้องกันฯ
 
นายวิเศษ  วงษ์พรม นางนุชจรี  แก้วสุวรรณ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
นางนันทิชา  พันธ์ชุม นางสาธิตา  บุญโสม นางสาวสุภาภรณ์  ตาราษี
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
น.ส.กวินธิดา สุวรรณพรหม นายฤาสิทธิ์  แก้วทอง นายอรรคพล  บุญมี
นิติกรปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ นางสาวพัชรา   แก้วมุงคุณ นางสาวดวงฤดี นาสมหมาย
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายสมร  บุญประคม นายหนูจันทร์  ภูเทียมศรี นายวีระพงษ์   ภูบาล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางยุวดี  แสนแก้ว นายประธาน  เทพจิต นางสาวมะลิวัลย์  ลาโสภา
แม่บ้าน นักการภารโรง จ้างเหมาบริการทั่วไป
 
นางสาวพิมพ์ชนก แซ่นสีดา นางสาวจรัสศรี  เพชรนอก  
จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างเหมาบริการทั่วไป  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 13472 คน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน